मराठी जगत – Marathi Website

Menu
ओळखलंत का सर मला, पावसात आला कोणी कपडे होते कर्दमलेले, केसांवरती पाणी क्षणभर बसला, नंतर हसला, बोलला वरती पाहून गंगामाई…